Komisja

Zadania

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Komisja inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w zakresie:
 • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 • rejestracja i rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
 • prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu poprzez:
   
  • interwencję wobec osoby zgłoszonej do leczenia (zaproszenie strony, świadków, wywiad w środowisku),
  • kierowanie na badanie przez biegłych psychiatrów i psychologów, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania sposobu leczenia,
  • monitorowanie przebiegu leczenia,
  • wnioskowanie do sądu o zarządzenie przymusowego doprowadzenia osób, które uchylają się od poddania się badaniu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – w przypadku orzeczonego przez biegłych uzależnienia.
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałami Rady Miasta;
 • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta, na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta;
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta, zakładami pracy, stowarzyszeniami, instytucjami oraz innymi podmiotami w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
 1. Komisja wydaje opinie w sprawie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podejmuje inne zadania, wskazane przez Prezydenta Miasta.

 

Skład

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Aleksandra Chudzik – Przewodnicząca,
 2. Roman Strączek,
 3. Dariusz Piotrowski,
 4. Danuta Piecha,
 5. Dorota Masłowska,
 6. Marzena Krawczyk,
 7. Barbara Koza,
 8. Robert Gembalczyk,
 9. Aleksandra Nieszporek,
 10. Irena Pietrasz,
 11. Sylwia Paszenda-Sola.