MKRPA RYBNIK

Postępowanie Komisji wobec osób nadużywających alkoholu

Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a obowiązek leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego jest IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Rybniku.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

 

Do Sądu Rejonowego wniosek (DO POBRANIA NA DOLE STRONY) o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie dwie instytucje:

1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Prokuratura

Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji bądź Prokuratury, spowoduje odrzucenie go, jako pochodzącego od osoby nieuprawnionej. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych od poniedziałku do czwartku, w godzinach dyżurów oraz drogą pocztową.
 

PRZEBIEG PROCEDURY: 

ETAP 1 – zgłoszenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić WNIOSEK i złożyć go do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, izba wytrzeźwień). Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowych z osobą nadużywającą alkoholu, zgłaszają problem dzielnicowemu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to policja lub ośrodek pomocy społecznej  stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:
a/ powoduje rozkład życia rodzinnego,
b/ demoralizuje małoletnich,                                             
c/ systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
d/ uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

 

ETAP 2 – rozmowa motywacyjna z osobą zgłoszoną

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku zaprasza osobę zgłoszoną na rozmowę motywującą. Zaproszenie wysyłane jest zawsze za pośrednictwem gońców.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

Wariant 1 -  osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji

Rozmowę motywującą prowadzą zazwyczaj dwie osoby. Są to osoby posiadające umiejętności motywowania do terapii. Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Osobie zgłaszającej się, przedstawiona zostaje propozycja podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Leczenie jest bezpłatne.

Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu, podpisuje w siedzibie Komisji deklarację, że zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia i do miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie odwykowe.

Następnie, raz w miesiącu, do czasu zakończenia terapii, należy dostarczać do Komisji zaświadczenie o uczestnictwie w terapii.

Niedopełnienie powyższych terminów lub przerwanie leczenia powoduje, że sprawa kierowana jest biegłych, a w przypadku stwierdzenia uzależnienia, do Sądu, który wydaje postanowienie zobowiązujace do leczenia.

Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. osoba zgłoszona kończy terapię i utrzymuje abstynencję), Komisja zamyka sprawę.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji zaprzecza nadużywaniu alkoholu, a zgromadzone informacje dowodzą inaczej, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego. Przed skierowaniem wniosku do sądu Komisja kieruje osobę zgłoszoną na badanie do biegłych sądowych (otrzymuje ona skierowanie, w którym wyznacza się dzień i godzinę badania).

Badanie w przedmiocie uzależnienia

Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeżeli osoba skierowana na badanie nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej notatce. Opinie przekazywane są do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.)        

Wariant 2 – osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się

Ponownie zostaje wysłane zaproszenie do osób, które nie odebrały osobiście pierwszego zaproszenia lub w przypadku których dostarczenie pierwszego zaproszenia okazało się nieskuteczne.

Wariant 3 -  osoba zgłoszona nie stawia się na żadne zaproszenie MKRPA i wezwanie biegłych

Jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie stawia się na żadne wezwanie, ani przed Komisją, ani na badanie przez biegłych, a zebrane informacje wskazują na nadużywanie alkoholu oraz występowanie przesłanek społecznych, wymaganych do orzeczenia o potrzebie leczenia, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

 

ETAP 3 – Kierowanie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego do Sądu

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

a) gdy występuje sytuacja wskazana powyżej w Wariancie 3.

b) gdy osoba zgłosi się na zaproszenie na rozmowę motywacyjną i oświadczy, że nie zgadza się leczyć odwykowo, a biegli sądowi orzekną, że występuje uzależnienie,

c) gdy osoba przerwie dobrowolnie podjęte leczenie odwykowe. 


 

 

 

 

Pliki do pobrania